Bảng tự nhận xét của cán bộ

BẢNG TỰ NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ

 

Họ tên người tự nhân xét:………………………Bộ phận:………………………

Năm sinh:……………………MSNV:………………………………………

Chức danh đang đảm nhiệm:…………………………………………………

 

1.  Tự đánh giá công việc:

 

Stt

Tiêu chuẩn đánh giá

Mức đánh giá

Ghi chú

Yếu

TB

Khá

Giỏi

X.sắc

1

Khối lượng công việc

 

 

 

 

 

 

2

Tinh thần trách nhiệm, kỷ luật

 

 

 

 

 

 

3

Năng lực lãnh đạo, quản lý

 

 

 

 

 

 

4

Sự phối hợp

 

 

 

 

 

 

5

Thái độ

 

 

 

 

 

 

 

6

Nghiệp vụ chuyên môn

 

 

 

 

 

 

7

Phầm chất cá nhân

 

 

 

 

 

 

Tổng công

 

 

 

 

 

 

Trung bình: B = A/C                 Đánh giá mức:

 

Ưu điểm:

……………………………………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Nhược điểm

……………………………………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Ngày   tháng   năm 2007

Người tự đánh giá

 

Tài liệu liên quan:

1. Quy chế bổ nhiệm

2. Danh sách quy trình quản trị nhân sự

 

Speak Your Mind

*